10
yenilenen ege üniversitesi 2008 - 2012
ve biyomedikal teknolojiler, ziraat ve gıda teknolojileriyle iyi tarımuygulamaları, çev-
re, havacılık ve sualtı teknolojileri, nanoteknolojik tekstil, tekstil-tasarım-konfeksiyon,
yenilenebilir enerji teknolojileri, su ürünleri, bilişim teknolojileri, otomotiv, makine,
malzeme, imalat,... )
• Araştırıcı dolanımınınarttırılarakyenilikçi çalışmalarınve teknolojilerinkazandırılması
• Ar-ge, yenilikçi ve/veya prototip ürünlerle gelişimler için insan kaynağının sayısıyla
niteliğini artırmak
• Bilim-teknoloji, yenilikçilik, fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalığın
arttırılması
• Araştırmacıların çalışma ortamlarını ve alt yapıyı beklentilere göre güncellemek, de-
ğiştirmek ve geliştirmek
• Ülke hedefleri ve öngörülerimiz doğrultusunda ivme kazanmamız gereken yeni
konularda ihtiyaç odaklı yeni yaklaşımları gerçekleştirmek. Ülkemiz için gerekli olan
savunma ve uzay sanayi, enerji, su, gıda, çevre, sosyal bilimler alanlarında yeni küme-
lenmeler oluşturmak, bu konularda çalışmalarımızı yoğunlaştırmak
• Eğitimve araştırmada bütçe olanaklarının arttırılması, yeni kaynaklar yaratılması için
çalışmalar yapmak
Saptanan hedefler doğrultusunda bütçe olanakları oluşturulmuş, planlamalar bu
doğrultuda gerçekleştirilmiştir. Alt yapı, büyük onarım ve küçük onarım tamir-bakım
ödenekleri katma bütçeden kullanılmış, öz gelirlerden ve döner sermaye olanakların-
dan katkılar yapılmıştır.
Bilgi, iletişim ve teknolojinin gelişmeleri sonucu günümüz dünyasındaki en değerli
öğe, artık bilgi hedeflenen toplum tipi ise, bilgi toplumudur. Çağdaşlaşma, ülkemizin
en önemli hedefidir.
Günümüzde bir toplumun uluslararası varlığını sürdürebilmesi için gereken koşulla-
rın en başında bilgi üretimi gelmektedir. Ayrıca, bir toplumun sosyoekonomik ve kül-
türel açıdangüçlüolmasI, üniversiteler başta olmak üzere eğitimkurumlarının yeterli,
verimli ve etkin olmalarına bağlıdır.
Bilimsel bilginin üretildiği yer üniversitelerdir. Bilimsel bilgi üreten kurumların dün-
yada isim ve etkinliğini duyurması oranında ülkenin bilim ve teknoloji alanında say-
gınlığı artar. Modern anlayış üniversitelerin görevlerini yalnızca bilgi üretmekle sınırlı
tutmayıp, bilginin üretime dönüştürülmesi alanlarında da önderlik etmek, deneyim
paylaşmak konularında üniversitelere görevler yüklemektedir. Üçüncü kuşak üniver-
site anlayışı şeklinde özetlenebilen bu durum, Ege Üniversitesi’nin de benimsediği
önemli bir sorumluluktur. Bu anlayış üniversitemizin stratejik planında yer almış ve
planlamalar bu doğrultuda yapılmıştır. Üniversitelerde en temel sorunlardan birisi;
araştırma altyapısı ve kaynak yaratılması konusudur. Yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda, birikim ve deneyimlerimizin kümelenmelerle yoğunlaştırılması, böylece kay-
nak kullanımında daha verimli sonuçlar elde edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğ-
rultusunda bir yandan Üniversitemizin güçlü yanlarını daha da güçlendirmek üzere
geleceğe dönük hedefler belirlenmiş, öte yandan var olan durumun beklentiler doğ-
rultusunda iyileştirilmesi ve geliştirilmesi önemli amaçlarımızdan birisi olmuştur.
Yeni, yenilikçi, üretken, sanayi işbirliğine önem veren, birikimini harekete geçiren bir-
likte öğrenen ve gelişen bir anlayışı benimsemiş olan Ege Üniversitesi’nde, araştırma
ve araştırma altyapı çalışmalarına hız kazandırılmıştır. Ege Üniversitesi’nin, 2012 yılı
sonuna kadar geçerli olan “Bilimsel ve Kurumsal İlişkilere” yönelik stratejik hedefleri
kapsamında, araştırma öncelikli bazı girişimve etkinlikler sürdürülmektedir.
2009 yılı
başında yoğunlaştırılan araştırma altyapısını iyileştirme çalışmaları kapsamında;
ara-
ma toplantıları
yapılmış, araştırmacıların taleplerine yönelik anketler düzenlenmiş,
elde edilen sonuçlarda; araştırmaların arttırılması yanı sıra laboratuvar fiziki koşul-
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...210