9
yenilenen ege üniversitesi 2008 - 2012
GİRİŞ
Ege Üniversitesi olarak misyonumuz, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası
ile örgütsel bağları gelişmiş, kurum kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üni-
versiteler ile eşdeğer araştırma kapasitesine sahip bir eğitim ve araştırma kurumu ol-
mak, araştırma sonuçlarımızın, yeni ürünve süreçler; hizmetlerimizin, toplumadönük
sosyal, ekonomik, katma değerler yaratmasını sağlamaktır.
Çalışmalarımızda;
• Tanımlanmış planlamalar doğrultusunda sonuç odaklılık,
• Etkinlik (kaynakların doğru, yerinde, verimli ve etkin kullanılmasını sağlamak),
• Katılımcılık,
• Uyumluluk,
• Şeffaflık,
• Hesap verebilirlik
özellikleri daima önde tutulmuştur.
Hedeflerimiz
• Bilgi üretme, araştırma, eğitimve oluşturduğumuz gelişmelerle yeni nesil üniversite
anlayışını da içeren, uluslararası düzeyde üstün rekabet gücüne sahip bir üniversite
ortamı yaratmak
• İlkelerimiz eşliğinde, hedeflerimize stratejik bir yaklaşım ile ulaşmak
• Güncel, akademik ve toplumsal beklenti içeren konularda, sonuç odaklı nitelikli
araştırmalar yapmak
• Ege Üniversitesi olarak toplumsal - sosyal sorumluluklarımızın yerine getirilmesine
öncelik vermek ve bunun gereğini yerine getirmek (sorunları saptamak ve çözüm
önerileri geliştirmek, ürettiği bilgi ve teknolojileri yenilikçi ürün ve hizmete dönüştür-
mek, STK ve sanayi işbirlikleri vb.)
Gereksinimlerimiz
Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için ge-
reksinimlerimizin saptanması ilk basamağı oluşturmuştur. Bunedenle, ekipler oluştu-
rulmuş, yetki paylaşımı, katılımcılık, arama konferansları düzenlenmesi ve sonuçların
paylaşılması metodu kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre üniversitemizin mev-
cut olanakları ile amaç ve vizyonumuza uygun beklentilere dayalı hedefler, stratejik
olarak planlanmıştır.
Gereksinimlerimiz şu başlıklarda toplanmıştır:
• Eğitim ve araştırma alt yapılarının beklentiler doğrultusunda yeniden düzenlenme-
si, geliştirilmesi ve yeni üniteler oluşturulması
• Araştırıcı/nitelikli insan kaynağının arttırılması ve geliştirilmesi
• Çok disiplinli Ar-ge ve işbirliği kültürünün artırılması, yaygınlaştırılması
• Ar-ge, yenilik yapma kapasitesitemizin ve deneyimlerimizin güçlü olduğu alanların
daha da güçlendirilmesi amacı ile sonuç odaklı kümelenmeler oluşturulması (sağlık
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...210