EÜ Stratejik Plan 2014-18 - page 11

EGE ÜNİVERSİTESİ
2014-
18
STRATEJİK PLANI
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
I
9
I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci
Ege Üniversitesi’nin 2014-2018 yıllarını kapsayan ikinci stratejik planının hazırlanması sürecine - 26.05.2006 tarih
ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri gereğince - 2011 yılında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, bir önceki
planın gerçekleşme verilerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi ile başlanmıştır.
Gözden geçirmeler sonucunda, Üst Yönetim tarafından öncelikli olarak eğitim stratejilerinin belirlenmesine karar verilmiştir.
Ege Üniversitesi 2014 – 2018 Stratejik Planı’nın eğitim boyutunu Üniversitemizin birikimi ve vizyonu üzerinden, toplumsal
beklentilere karşılık gelecek şekilde, geniş katılımlı, bilimsel ve uzun soluklu bir süreçle ele almak amacıyla tümbirimlerden
temsilcilerin katıldığı “EÜ EğitimStratejik Planı Hazırlık Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Bu grup, eğitimbilimleri ve yüksek
öğretim programlarındaki gelişmeleri, ülkemizdeki ve Üniversitemizdeki yüksek öğretim ortamının dinamiklerini, Avrupa
Yükseköğrenim Alanı’nın yeniden yapılandırılması çalışmalarına ülkemizin katılımı nedeniyle hayata geçirmemiz gereken
konuları değerlendirip, bu değerlendirmeler ışığında üniversite yönetimi ve eğitim kurumlarımıza vizyon oluşturabilecek,
stratejik planlamada kullanılabilecek öneriler geliştirmiştir.
Eğitimboyutunun daha sistematik ele alınabilmesi için 8 alt başlık belirlenmiş ve bu alt başlıklar üzerinde faaliyet gösterecek
olan çalışma gruplarının birlikte etkin üretimleri için de bir koordinasyon kurulu oluşturulmuştur. 9 Şubat 2011 tarihinde
gerçekleşen ilk çalışma grubu toplantısında çalışma amacı, yöntemi, taslak ölçütler ve kılavuzlar paylaşılmıştır.
Tüm birimlerden temsilcilerin yer aldığı çalışma grubu üyeleri, hazırlanan kılavuzlar doğrultusunda kendi birimleri
düzeyinde gerekli çalışmaları yürütmüş ve birim bazlı önerilerini hazırlamışlardır.
5-6 Mart 2011 tarihlerinde Eğitim Stratejik Planı Hazırlık Çalışma Grubu üyeleri ile yapılan Eğitim Stratejisi Çalıştayı’nda
ise katılımcılar, birimleri bazında yapmış oldukları çalışmaları grubun tümü ile paylaşmıştır. Çalıştay sonucunda, eğitim
boyutunda Üniversitenin genelini kapsayan öneriler derlenerek “Eğitim Stratejik Planı Öneri Raporu ” hazırlanmış ve 17
Haziran 2011 tarihinde Üst Yönetime sunulmuştur.
Diğer yandan Üniversitenin, tüm boyutları ile ele alınacağı çalışmaları kapsayacak olan stratejik plan hazırlıklarına ise; Ege
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Jülide KESKEN moderatörlüğünde,
Üst Yönetim, Senato ve Yönetim Kurulu düzeyinde başlanmıştır.
26-27 Şubat 2011 tarihlerinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile 1. Stratejik Planlama Çalıştayı yapılmıştır. Bu çalıştayda hem
katılımcılara stratejik plan konusunda bilgi verilmiş, hemde Üniversitenin stratejik amaçları,misyon ve vizyonu konularında
önerileri alınmıştır. Derlenen sonuçlar, 17 Mart 2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuş ve sonraki çalışmalar
konusunda bilgilendirme yapılmıştır. İlk çalıştay sonucu ortaya çıkan stratejik amaç önerilerinin karar destek modeli ile
analiz edilmesi için Yönetim Kurulu üyelerine gerekli formlar dağıtılmış ve daha sonra bütün bilgiler bir rapor halinde 29
Kasım 2011 tarihinde Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.
25-26 Şubat 2012 tarihlerinde senato üyeleri ile “Sosyal Bilimler”, “Fen Bilimleri” ve “Sağlık Bilimleri” alanlarında grup
çalışmaları yapılmıştır. Bu gruplara, “Eğitim Stratejik Planı Hazırlık Çalışma Grubu”nda yer alan üyeler de alanlarına göre
katılmış ve hazırladıkları “Eğitim Stratejik Planı Hazırlık Raporu” ile ilgili bilgiler vererek her bir grubun önerileri içerisinde
bu raporda yer alan önerilerin de yer almasını sağlamışlardır. Bu çalışma sonunda, Üniversitenin stratejik amaçları, misyon
ve vizyonuna ilişkin önerilerini içeren bir rapor hazırlanarak Üst Yönetime sunulmuştur.
Gelinen bu noktada, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında yerleştirilmesi istenen iç
kontrol sisteminin de bir parçası olan stratejik planın, iç kontrol çalışmaları ile bütünleşmiş bir şekilde devam edebilmesi
için “Stratejik Planlama ve İç Kontrol Koordinatörlüğü’nün Çalışma Esas ve Usulleri” belirlenerek 7 Şubat 2012 tarihinde
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...110
Powered by FlippingBook