EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
85
!LET!"!MFAKÜLTES!
YÖNET"M
Faks
388 88 26
Dekan Prof. Dr. Müge ELDEN
Özel Kalem
3988 123 -133 388 12 18
DekanYard. Doç. Dr. I!ıl KARPAT AKTU%LU
3988 - 1553
114 388 12 18
Dek. Yard. Doç. Dr. Nilay BA$OK
3988 - 1561
116
Fakülte Sekreteri ZülayYARA$IR
3988 - 1551
113
YÖNET"MH"ZMETLER"
Halkla "li!kiler
311 15 58
115 388 48 37
Ö#renci "!leri
2945
131
Kurul "!leri / Bilimsel Ara!. Proj.
1640 132
Yazı "!leri - Evrak Kayıt Bürosu
3991
147
Personel ve Döner Sermaye
2510
148
Muhasebe Ayniyat Saymanlı#ı
2957 125
Maa! "!leri Bürosu
1640
132
Teknik Hizmetler / "dari Amirlik
2986
143
Fotokopi Odası
1555
144
Ula!ım 2198
Yardımcı Hizmetler 2198
HALKLA "L"!K"LER VE TANITIMBÖLÜMÜ
Bölüm Ba!kanı Prof. Dr. E. Demet GÜRÜZ
1851
145
388 48 37
Bölüm Ba!kanYard. Prof. Dr. Mine SARAN
1651
Bölüm Ba!kanYard. Doç. Dr. $. Emet GÜREL
1564 152 388 48 37
Bölüm Sekreteri Çiçek KOÇER
1853
117
388 48 37
388 31 10
HALKLA "L"!K"LER ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Aylin GÖZTA$
1563
127
388 48 37
Prof. Dr. Mine SARAN
1651
Doç. Dr. Bilgehan GÜLTEKiN
1635
124
388 48 37
Doç. Dr. Evrim Pelin BAYTEK"N 157 388 48 37
Yrd. Doç. Dr. Baki CAN
1562
126 388 48 37
Yrd. Doç. Dr. Özgür KÖSEO%LU
1636
154 388 48 37
Yrd. Doç. Dr. Ay!enTEMEL E%"NL" 2223
Ar!. Gör. Dr. Nahit ErdemKÖKER
1636
154
388 48 37
Ar!. Gör. Deniz MADEN
167
388 48 37
Ar!. Gör. Selin B"T"R"M 1643 150 388 48 37
- !LET!"!MFAKÜLTES!
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...250