EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
79
!KT!SAD! VE !DAR! B!L!MLER FAKÜLTES!
YÖNET"M
Santral
1810 - 1813 373 29 60
373 41 94
Faks
311 40 10
Dekan Prof. Dr. Haluk SOYUER
Özel Kalem
1810 - 1813
DekanYard. Doç. Dr. Türker SUSMU$
4003
DekanYard. Doç. Dr. Siret HÜRSOY
4004
Fakülte Sekreteri M. Zeki ERDEM
4002
YÖNET"MH"ZMETLER"
Özlük "!leri Bürosu
5369
Ara!tırma Projeleri
5371
Yazı "!leri - Evrak Kayıt Bürosu
5370
Bölüm Sekreterlikleri
5301
Ö#renci "!leri $efli#i
5305
Ö#renci "!leri Bürosu
1839
374 76 84
Okuma Salonu
3063
Muhasebe - Ayniyat
1841
Yayın Bürosu - Kitap Satı!
1841
Maa! "!leri (Ek Dersler)
5368
Kütüphane
3063
Güvenlik - Danı!ma
5295
Dekanlık Toplantı Salonu
4005
DekanlıkYönetimKurulu Odası
4006
Dekanlık Çay Oca#ı 4007
Teknik Hizmetler
3062
Depo 5303
Kantin 5296
Yemekhane 5239
Proje Odası 4008
Ege Akademik Bakı! Dergi Editörlü#ü
5301
342 38 21
ESAM
"!LETME BÖLÜMÜ
Bölüm B!k. Prof. Dr. Haluk SOYUER
2820
Bölüm B!k. Yard. Prof. Dr. Jülide KESKEN
1954
Böl. B!k. Yard. Doç. Dr. Ayla DEDEO%LU
1960
Prof. Dr. RezanTATLID"L
5283
Prof. Dr. G. Nazan GÜNAY
1842
Prof. Dr. Jülide KESKESN
1954
Doç. Dr. Türker SUSMU$
2266
Doç. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEO%LU
1960
- !KT!SAD!VE !DAR! B!L!MLER FAKÜLTES!
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...250