EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
6
TELEFONGÖRÜ"MELER!NDED!KKAT ED!LECEKHUSUSLAR
KAMPÜS !LETIP FAKÜLTES! ARASINDAGÖRÜ"ME ;
1. Kampüs Telefon Santraline ba#lı bir aboneden, Tıp Fakültesi Santraline ait bir aboneyi
aramak için; Ahizeyi kaldırın ve Tıp Fakültesinde arayaca#ınız dahili numaranın ba!ına 6
koyarak numarayı cevirip bekleyiniz. (6XXXX)
2. Tıp Fakültesine ba#lı bir aboneden, Kampüs Telefon Santraline ba#lı bir aboneyi aramak
için 8’i çevirin , sinyal sesini duyduktan sonra kampüs telefon santraline ait dahili numarayı
çevirerek bekleyiniz. (8 XXXX)
DI"ARIDANÜN!VERS!TE !Ç! B!R ABONE !LE GÖRÜ"ME;
A.) Aranılan Abone Kampüs Telefon Santraline ait ise;
a) Dahili numara biliniyor ise; ba!ına“ 311”, tu!layarak arama yapabilirsiniz.
( 311XXXX ) ($ehirdı!ından arama yapıyorsanız 0 232 311XXXX çeviriniz.)
b) Dahili Numarayı bilmiyorsanız. 311 10 10 (120 PBX kanal ) numaralı Kampüs Merkez
Telefon Santrali üzerinden Santral Oparatörleri aracılı#ı ile istenilen numara ile ba#lantı
kurabilirsiniz.
B.) Aranılan Abone Tıp Fakültesi Telefon Santraline ait ise;
c) Dahili numara biliniyor ise; ba!ına“ 390”, tu!layarak arama yapabilirsiniz.
( 390XXXX) ($ehirdı!ı arama yapıyorsanız 0 232 390XXXX çeviriniz.)
d) Dahili Numarayı bilmiyorsanız. 444 13 43 (120 PBX kanal )numaralı Tıp Fakültesi Telefon
Santrali üzerinden Santral Oparatörleri aracılı#ı ile istenilen numarasıyla ba#lantı kurabilirsiniz.
DAH!L! NUMARADAN "EH!R!Ç!, "EH!RLERARASI VE GSMGÖRÜ"ME;
Resmi olarak kullanılan dahili numaralar hariç !ehiriçi, !ehirlerarası cep telefonu görü!meleri
ücrete tabidir. Ücreti kar!ılı#ında dı! hatlarla görü!me yapmak için sekreterliklerde bulunan
taahütname doldurularak ilgili birime gönderilmesi gerekmektedir . Bu konuda gerekli
açıklamaları kampüs telefon santralinde 3999 , Tıp Fakültesinde 4949 nolu aboneden ö#re-
nebilirsiniz.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...250