3
EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
Basımı, dahaöncek! yıllardaplanlanmı" olan EgeÜn!vers!tes! TelefonRehber!,
ün!vers!tem!z santral!n!n yen! d!j!tal teknoloj! !le kapas!tes!n!n arttırılmasıyla
yen!lenmes! ve bu santrale ba#lı ek santraller!n devreye g!rmes! g!b! neden-
lerden dolayı gec!km!"t!r. Ayrıca ünvan ve görev de#!"!kl!kler! bu gec!kmey!
tet!klem!"t!r. Öyle k! bu rehber!n basımı sürec!nde b!le yen! telefon numaraları
eklenmekte, ünvan ve görev de#!"!kl!kler!, yen! atamalar ya"anmaktadır.
Ege Ün!vers!tes! Telefon Rehber!n!n kurumsal !let!"!m!m!z !ç!n yararlı olması
d!lekler!m!zle s!zlere sunarız.
Ege Ün!vers!tes! Rektörlü#ü
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...250