EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
37
ECZACILIK FAKÜLTES!
YÖNET"M
Santral
388 22 41
Faks
388 52 58
Dekan Prof. Dr. Varol PABUÇÇUO%LU
Özel Kalem
3950 - 3958
388 22 41
DekanYard. Prof. Dr. Esra BALO%LU
2212 - 3958
DekanYard. Prof. Dr. Emrah KILINÇ
2211 - 3958
Fak. Sekreteri Mehmet Tuncay TEZCAN
3952
388 22 41
YÖNET"MH"ZMETLER"
Ayniyat Saymanlı#ı
3953
Maa! "!leri Bürosu
3954
Kurul "!leri - Yazı "!leri Bürosu
3956
Muhasebe Bürosu
3957
Özlük "!leri Bürosu
3959
Ö#renci "!leri Bürosu
3955 - 3960
Döner Sermaye Saymanlı#ı
1351
"ç Hizmetler Amirli#i
1350
Elektrik Atölyesi
2530
Atölyeler
3961
Fotokopi
2204
Güvenlik
1362
LABORATUVAR VE E#"T"MH"ZMETLER"
Bilgisayar Merkezi
1361
Uygulama ve E#itim Eczanesi
1352
343 80 48
Farmasötik Bilimler Ara!tırma Laboratuvarı ( FABAL )
Yönetim ve Toplantı Odası
3134
Numune - Kabul
3135
Farmasötik Analiz Laboratuvarı
3136
Farmasötik Formülasyon
3133
Moleküler Biyoloji
3137
Enerji Odası
3132
Hemodiyaliz Üretim ve Kalite Kontrol Lab.
2532
Hücre Kültürü Laboratuvarı
4127
TEMEL ECZACILIK B"L"MLER" BÖLÜMÜ
Böl. B!k. Ba!kanı Prof. Dr. M. $engün ÖZSÖZ
3992
388 52 62
Sekreter
3962
ANAL"T"K K"MYA ANAB"L"MDALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. M. $engün ÖZSÖZ
3992
Sekreterlik
3962
- ECZACILIKFAKÜLTES!
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...250