EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
30
KL"N"K B"L"MLER" BÖLÜMÜ
Böl. B!k. Prof. Dr. Celal ARTUNÇ
2801
388 11 04
Ba!hekim Prof. Dr. Beyser P"$K"N
1534
388 11 06
Ba!hekimYard. Prof. Dr. M. Ali GÜNGÖR
Di! Hastalıkları Tedavisi
2875
Protetik Di! Tedavisi
2867
Periodontoloji
2891
Ö#retimÜyesi Klini#i
1526
5. Sınıf Multidisipliner Staj Klini#i
2867
Tıbbi Malzeme Satı! Yeri
1531
343 67 54
Ara!tırma Laboratuvarı
1529
Entegre Hasta Da#ıtım
2867
Hasta "lk Kayıt
2898
ÇeneYüz Protezleri Klini#i
4519
E#itimKlini#i
4524
Entegre - Sorumlu Ö#r. Üyesi
4525
PER"ODONTOLOJ" ANAB"L"MDALI
Faks
388 11 05
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Haluk BAYLAS
2881
Sekreterlik
2882 - 2888 - 2897
388 11 05
Prof. Dr. Haluk BAYLAS
4550
Prof. Dr. $ükrü KANDEM"R
4548
Prof. Dr. Serhat ÇINARCIK
4549
Prof. Dr. Füsun ÜNLÜ
4551
Prof. Dr. Gül AT"LLA
4552
Prof. Dr. $ule SÖNMEZ
4553
Prof. Dr. Tunç "LGENL"
4554
Prof. Dr. Nurcan Gülsüm BUDUNEL"
4556
Prof. Dr. Gülnur EM"NG"L
4557
Prof. Dr. Zeki Eralp BUDUNEL"
4558
Doç. Dr. Ali GÜRKAN
4559
Doç. Dr. Oya TÜRKO%LU
4560
Klinik Ba!vuru
2884
1. Dr. Klini#i
4562
2. Dr. Klini#i
4563
Asistan Odası
4564
Ameliyathane
1532
A#IZ, D"! VE ÇENE RADYOLOJ"S" A.B.D.
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Günnur LOMÇALI
4570
Sekreterlik
2879 - 2808
388 10 81
Prof. Dr. Yasemin B"R
4568
Prof. Dr. Hülya ÇANKAYA
4569
Prof. Dr. Zuhal TU%SEL
4571
- D!"HEK!ML!$! FAKÜLTES!
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...250