EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
29
D!"HEK!ML!#! FAKÜLTES!
YÖNET"M
Santral
339 54 53
Faks
388 03 25
Dekan Prof. Dr. Celal ARTUNÇ
Özel Kalem
2801
388 11 04
DekanYard. Prof. Dr. NurselenTOYGAR
4500
388 64 32
DekanYard. Prof. Dr. B. O#uz AKTANER
4501
388 64 32
DekanYard. Özel Kalemi
2896
388 64 32
Fakülte Sekreteri Ahmet ÇET"N
4504
388 11 07
YÖNET"MH"ZMETLER"
Kurul "!leri Bürosu
4502
Özlük ve Emekli Bürosu $efli#i
4510
Muhasebe Bürosu $efli#i
4521 - 4507 - 4508
Ayniyat Saymanlı#ı
4522
Yazı "!leri Bürosu
4523
Ö#renci Bürosu $efli#i
4516 - 4517
Bilgi "!lem Bürosu
4555
Kütüphane
4509
BasınYayın Bürosu - Halkla "li!kiler
4506
Yayın Alt Komisyonu
4506
Uluslararası "li!kiler ve Erasmus Koordinatörlü#ü 2893
Tıbbi Malzeme Deposu
2874
Çama!ırhane
1528
Yemekhane
2871
Kantin
2802
Merkezi Sterilizasyon
1541
Toplantı Odası
4503
"hale Odası
4505
Ula!tırma Hizmetleri Odası
4515
DÖNER SERMAYE SAYMANLI#I
"!letme Müdür Yard. FigenYÜKSEL
4511 - 4512
388 11 06
Döner Sermaye Saymanlı#ı Bürosu
2899
Vezne
4513
Döner Sermaye Saymanlı#ı Ambar Memurlu#u
2892
TEKN"K H"ZMETLER
Teknik Atölye $efli#i
2870 - 1537
Mekanik Atölye $efli#i
4514
Kalorifer Dairesi
1524
Pano Dairesi
1530
Tesisat Atölyesi
1535
- D!"HEK!ML!$! FAKÜLTES!
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...250