EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
21
Tahakkuk Bürosu $efi
1906
390
Personel Bürosu Sorumlusu
1926
390
Tahsilat Hazırlık Bürosu $efi
1904
Fatura Koordinatörlü#ü $efi
1934
Ta!ınır Kayıt Kontrol Bürosu
1311
Evrak Kayıt veYazı "!leri Bürosu
1941 - 1942
Senet Tahsil Bürosu
4416
Fatura "ade Bürosu
1943
"hale Odası
1940
Posta
1945
Vezne
1946
DÖNER SERMAYE SAYMANLIK
Faks
388 28 52
Müdür
1866
343 79 80
Sekreter
1865
343 79 80
Müdür Yard.
1867
339 61 25
Vezne
1868
Muhasebe
$ef
1871
Ayniyat Saymanlı#ı
1870
373 87 65
KORUMAVEGÜVENL!K "UBEMÜDÜRLÜ#Ü
Sekreter - "dari Büro
1589
342 13 72
Güvenlik Amiri Güray ÇET"NKAYA
5151
Güvenlik Amir Yard. Sinan ATALAY
5474
Kampüs Güvenlik Merkezi
5555
Ayniyat Bürosu
5386
Araç Tanıtım Kartı Tanıtım Bürosu
5386
Kayıp E!ya Bürosu
2588
Özel Güv. $irketi Koor. Gökhan AYKUTTEL"
2689
KAMPÜS B"R"MLER"
Fen Fakültesi Güv. Nok.
1712
Su Ürünleri Fakültesi Güv.Nok.
5342
Mühendislik Fakültesi Dekanlı#ı Güv. Nok.
2779
Ziraat Fakültesi Güv. Nok.
1395
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Güv. Nok.
2090
Türk Dünyası Ar!. Enstitüsü Güv. Nok.
2096
148
Ege Meslek Güv. Nok.
1983
Ege Meslek Bina "çi Güv. Nok.
4087
Prof. Dr. Yusuf Vardar - MÖTBE - Kül. M. Güv. Nok. 2850
Garaj Güv. Nok.
2022
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...250