EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
205
MADDE BA#IMLILI#I POL"KL"N"#"
Bilgi "!lem
1629
Poliklinik Sekreterli#i
1624
Hem!ire Odası
1620
Muayene Odası
1625
Sigara Bırakma Poliklini#i
1621
TOKS"KOLOJ" B"R"M"
Bilgi "!lem
1630
Raporlandırma Birimi
1631
Örnek Hazırlama Laboratuvarı
1633
Analitik Laboratuvarı
1632
"LAÇ B"L"MLER" B"R"M"
Hücre Kültürü Laboratuvarı
1634
Görüntüleme Laboratuvarı
1635
Farmokinetik Laboratuvarı
1636
Sentez Laboratuvarı
1637
Ürün Geli!tirme Laboratuvarı
1638 - 1639
Enst#tü Zem#n Kat
Ana Giri! (Danı!ma)
1640
Dinlenme Odası
1641
Salon 1
1642
Salon 2
1643
Salon 3
1644
NÜKLEER B!L!MLER ENST!TÜSÜ
YÖNET"M
Faks
388 64 66
Müdür Prof. Dr. Perihan ÜNAK
388 64 66
Özel Kalem 2496 388 64 66
Müdür Yard. Doç. Dr. SerapTEKSÖZ 2495
Enstitü Sekreteri Ali DEM"RÖZER 2033
"dari Bürolar 4014
Ö#renci "!leri 2511
Elektronik ve Mekanik Atölye 2504
Danı!ma - $oför Odası 4015
Kütüphane 5019
NÜKLEER
UYGULAMALAR
ANAB"L"M
DALI
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Mehmet N. KUMRU
2501
Prof. Dr. Günseli YAPRAK 5018
- ENST!TÜLER
1...,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,...250