EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
19
$ube Müdürü V. Kütüphaneci Ali Cemal DEM"R
3126
168
Kataloglama Servisi
513 - 112
Veri Tabanı e - yayın
168 - 182
Bilgisayar Salonu
133
Tezler ve Danı!ma Kaynakları Okuyucu Hizmetleri
203
Ö#retimMateryalleri
203
KULLANICI H"ZMETLER" !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Santral
2125 - 2126 - 2109
388 46 42
388 18 41
$ube MüdürüV. Kütüphaneci Nuray DURSUN
3127
303
Ödünç Verme - "ade Servisi
301 - 302
Kütüphaneler Arası Ödünç Verme
118
Nadir Eserler
352
Yeni Okuma Salonu
204
Süreli Yayınlar "dari Büro
3128
173
Süreli Yayınlar Okuyucu Hizmetleri Servisi
201
BASIMEV" MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
388 10 22
Santral
2066 - 2067
388 10 22
$ube MüdürüV. C. Orhan ÇET"NKALP
2201
388 27 05
Sekreter
2109 - 2125 - 2126 100 - 184
Basımevi "rtibat Bürosu
1819 - 2125 - 26 - 09 132 388 46 42
Döner Sermaye "!letmesi Mutemetli#i
5159 - 2125 - 26 - 09
Basımevi Atölyesi $ef Veli ERG"N
2066 - 2067
388 10 22
AR!"V "STAT"ST"K YAYINLAR H"ZMET !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Santral
2125 - 2126 - 2109
388 46 42
388 40 00
$ube Müdürü Güler AVCI
2180
134
388 80 80
Ar!iv "statistik Birimi
2047
128
Kitap Satı! Bürosu
127
STRATEJ! GEL!"T!RMEDA!RE BA"KANLI#I
Faks
388 10 77
Santral
388 10 77
Daire Ba!kanı Ahmet ACAR
2121
Sekreter
2113 - 2036
Daire Merkez Birimi
2122
Evrak Kayıt
2136
Çay Oca#ı
4376
DenetimOdası 1
4398
DenetimOdası 2
4399
Toplantı Salonu
3522
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...250