EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
160
406 Nolu Özel Oda
2956
407 Nolu Özel Oda
2957
408 Nolu Özel Oda
2958
409 Nolu Özel Oda
410 Nolu Özel Oda
2960
415 Nolu Özel Oda
2961
SOSYAL TIP B"L"MDALI
Ba!kanı Doç. Dr. Mehmet Akif YALÇIN
3358
Sekreterlik
3358
"Ç HASTALIKLARI ANAB"L"MDALI
Faks
343 78 76
A.B.D. Ba!kanı Prof. Dr. Fehmi AKÇ"ÇEK
Sekreterlik
3501 - 3502
Prof. Dr. Bahar BOYDAK
4284
Klinik sekreterli#i
3548 - 3535
Sa#lık Kurulu Rapor sekreterli#i
3515
E#itim Sekreterli#i
3541 - 4295
Ba!hem!ire
3517
Bilgi "!lem
3526 - 4281
Diyetisten
3519
Kapı Güvenlik
4169
Mutfak
4260
Personel Mutfa#ı
4274
Asistan Odası
3521 - 3531
"ntörn odası
4356
Nöbetçi uzman odası
3520
Yo#un Bakım
3407 - 3403
Agoni Odası
4279
Küçük Müdahale
3539
Sterilizasyon odası
3513
EKG
3899
1.BirimHem!ire Deski
3514
2.BirimHem!ire Deski
4168
3.BirimHem!ire Deski
3542
"ç Hastalıkları Toplantı Salonu
4298
Prof.Dr.Vehbi Göksel Dersanesi
4272
Tedavi Odası
4542 - 4535
Kantin
3529
6.Kat Hasta Görü!me
4166 - 4543
6.Kat "ntörn Dr.Odası
5287
6.Kat Diyetisyen Odası
5288
-TIP FAKÜLTES!
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...250