EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
120
Ayniyat Saymanlı#ı
4455 - 4408 - 1896
Ayniyat Ambarı
1378
Çocuk Hastanesi Merkez Depo 1538 - 1539
Çocuk Hastanesi Merkez Depo Güvenlik 1313
Çevre Sa#lı#ı
4231 - 4230
Sivil Savunma Amirli#i
3940
Merkez Vezne
3208
Çevre Düzenleme Birimi
4292
"nsan Kaynakları (Ev "daresi)
3180 - 3170
Defin "!leri Bürosu
3365
Morg
3149 - 3150
Bioistatistik Birimi
4407
Kanser Kayıt Birimi
4090 - 4145
Nöbetçi Bilgi "!lem 2138 - 3371
Poliklinik Danı!ma (Giri!)
4511
Nöbetçi Vezne
4074
Enfekte Atıklar - Çöp Merkezi
2253
Kantinler ve Otoparklar Sorumlusu
3896 - 4104
Üne#it
2129
Otopark Görevlileri 2129 - 4454
Tıbbi Sarf Malzeme Deposu 2064 - 2086
Kit Kimyasal Lab. Deposu TKKYetkilisi 4639
Teknik Depo
3351
Tıbbi Koordinatör Dr. Yusuf TÜRKÖZ
1973
Tıbbi Koordinatörlük 1974 - 1975
"dari Amirli#i
3200
Pnomatik
3179
RAPOR ODASI
Faks 390 40 75
Rapor "!leri Sorumlusu HalimTEYMUR 4069
Adli Evrak Rapor Birimi 4073
Rapor YazılımOdası 4076
Kurullar ve Konseyler Odası 4077 - 4080 - 4097
Özürlü Sa#lık Kurul Odası 1685 - 4078 390 16 60
"statistik Bürosu 4449
KL"N"KMÜHEND"SL"K
Sekreterlik 2063 390 33 52
Sorumlusu Ö#retimÜyesi 4399
Tıbbi Cihazlar Birimi 3345 - 3346
Klinik Mühendislik Lab. $efi 3622
-TIP FAKÜLTES!
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,...250