EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
119
ANA OKULU
Ana Okulu
3184 - 3315
3317 - 3318
Ana Okulu Müdürü
3135
Ana Okulu Sekreterli#i
3316
Ana Okulu Doktoru
3114
Ana Okulu E#itimUzmanı
3328
Ana Okulu Mutfa#ı
3319
ET"K KURUL
Etik Kurul Ba!kanı
2135
Etik Kurul Raportörü 2133
Etik Kurul 1654 390 21 34
"laç Etik Kurulu 2132
HASTANE BA!HEK"ML"#" YÖNET"MH"ZMETLER"
Kampüs Mediko
2099
Akreditasyon Bürosu
4350 - 4351
Gece "daresi
4038
Güvenlik $efi
3737
Güvenlik (Merkez)
4545 - 5555
Planlama Proje Koordinasyon
3843 - 3848 - 4358
Prokom (Proje Koord. Özel Hizmetler Merkezi)
1891 - 1971 - 1972 - 1974 - 1975
Malzeme Planlama Bürosu
1824 - 1825 - 1826 - 1828 - 1829
1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1982
1983
Halkla "li!kiler Koordinatörü
4339
Halkla "li!kiler Bürosu
4582- 4584
342 21 42
Halkla "li!kiler Koridor Danı!ma
4580
Web Sayfası Sorumlusu 4585
Hastane Genel Ar!ivi 3610
Çalı!an Sa#lı#ı ve Güvenli#i Birimi 4514
A Poliklini#i (KurumHekimli#i)
4388
A Poliklini#i Hem!iresi
4383
B Poliklini#i (Randevu Ö#retimÜyesi Polk.)
2123 - 2126
B Poliklini#i Doktor Odası
2124 - 2125
Enfeksiyon Kontrol Ekibi
3221
Personel "!leri Bürosu
4359 - 1886 - 3356 - 3366
Disiplin - YönetimBürosu
3145 - 4513
Maa! "!leri Bürosu
3109 - 3114
Evrak Kayıt Bürosu
3181 - 1883
Muhasebe Bürosu
1893 - 3163
Yayın Bürosu
3103 - 3186
Yayın Bürosu Kitap Satı!
3214
Yayın Bürosu Basımevi
3215
- TIP FAKÜLTES!
1...,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119 121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,...250