EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
11
KURUL "!LER" !UBEMÜDÜRLÜ#Ü
$ube Müdürü
2112 - 2152
Ö#RENC! !"LER! DA!RE BA"KANLI#I
Faks
339 02 37
Daire Ba!kanV. Hasibe ÇELEN
2132-2145
388 01 10
$ube Müdürü Melek KESTEN
5091
Sekreter
2132 - 2145
339 26 01
388 10 19
Hukuk
2189
311 21 89
Ça#rı Merkezi
342 57 50
342 59 34
Genel Hizmetler $efli#i
2131
311 21 31
Diploma - Diploma Eki "!lemleri
2192
311 21 92
Banko (Kimlik - Transkrip,
2055 - 2196
388 01 10
Askerlik vb. Ö#renci "!lemleri)
311 21 96
Yabancı Uyruklu Ö#renci "!lemleri
2182
311 21 82
Ö#renci Harçları ve Katkı Payı "!lemleri
2195
311 21 95
Otomasyon ve web üzerinden yürütülen
2159 - 4023 - 4024
Ö#r. Hizmetleri (Not Giri!i, Kayıt Yenileme,
4112 - 2119
E#itim Planları ve $ifre Atama)
Mezuniyet - Kayıt Silme "!lemleri
2186
Ar!iv
2181
Teknik Hizmetler (Network, Bilgis. Don. veYaz. "!l.) 4025
Evrak Kayıt
2191
!DAR! VEMAL! !"LERDA!RE BA"KANLI#I
Faks
388 10 74
Daire Ba!kanı Reyhan DEM"R
2116
Sekreter
2116 - 4258 - 4279
Grafik Tasarım Birimi
4222 - 4223
"DAR" "!LER !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
374 60 85
$ube MüdürüVeysel $AHAN
2160
"dari "!ler Bürosu
2068 - 4276
Gelen Evrak Kayıt
2151 - 4367
Giden Evrak Kayıt
4280 - 4281
Evrak - Posta Da#ıtım
1818 - 4283 - 4368
Ba!kanlık Evrak Kayıt
4276
CAR" HARCAMALAR !UBE MÜDÜRLÜ#Ü
Faks
388 10 76
$ube Müdürü Muhittin SEZG"N
2011
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...250