EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
118
Diyabet Hem!iresi
3506
B Poliklini#i (Ö#retimÜyesi Poliklini#i)
2123 - 2124
2125 - 2126
Hasta Ta!ıma
4583
TIP FAKÜLTES" DEKANLI#I YÖNET"MH"ZMETLER"
Muhasebe Bürosu
3108
Disiplin - Yönetim - Kurul "!leri Bürosu
1885 - 3145 - 4513 - 4515
Evrak Kayıt - Rapor "!leri
3360 - 3516 - 3181
Posta Da#ıtım
4039
Personel Bürosu
2109 - 3124 - 1648
Ö#renci TUS Sonuç
3144 - 3127
Asistan Bürosu 3937 - 3954 - 3955
Ö#renci "!leri
3137 - 3138
4232 - 3141
Ö#renci "!leri Faks
343 74 60
AB Anfileri Ö#renci "!leri Danı!ma 2127
Maa! "!leri Bürosu
3161 - 3178
Ayniyat Saymanlı#ı
4455
Yayın Bürosu
3103 - 3186
Bilimsel Ara!tırma Projeleri (APAK)
1862 - 1863
Alt Komisyonu (APAK)
4431 - 4451
Kütüphane
3104 - 3165 - 6894 - 4409
Ders Araçları A-B Amfileri
3168
Recep Egemen Amfisi
4268
Muhittin Erel Amfisi
4218
Tıp Ö#rencileri Temsilcisi
4517
Tıp Fakültesi Giri!i Danı!ma (Güvenlik) 3359
50. Yıl Kapalı Spor Salonu
4136 - 4137
Ö#renci Toplulu#u 3979
ARA!TIRMA VE E#"T"M LABARORATUVARI AREL
Genel Koordinatörlük
Faks
390 24 61
Genel Koordinatörlük Prof. Dr. Hakan AYDIN 2460 - 4084
Bilgisayar Çalı!ma Odası 2368 - 2370
Prenalitik "!lemler Laboratuvarı 2456
Protein Laboratuvarı
2457
DNA Dizi Analizi Laboratuvarı 2458
RNA ve Mikroarray Laboratuvarı 2459
Hücre Kültürü ve Flow Sitometri Laboratuvarı 2463
Mutfak 2455
Giri! Güvenlik 2462
-TIP FAKÜLTES!
1...,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...250