EGEÜN!VERS!TES!TELEFONREHBER!
10
"ç Denetçi Fatma ZENG"N
4257
"ç Denetçi Kadir ÖZTÜRK
5194
"ç Denetçi Ozan GÜNE$TEK
4255
PERSONEL DA!RE BA"KANLI#I
Faks
388 10 75
Daire Ba!kanı Ali ÖRK
1832 - 2114
388 28 63
Sekreter
1832 - 2114
AKADEM"K KADRO!UBEMÜDÜRLÜ#Ü
$ube Müdürü Sema ERDEM
2172
Akademik Kadro Bürosu
2027 - 4215 - 4216
Akademik Atama, Terfi, Aylıksız "zin Bürosu
2149 - 4318 - 4218
Doçentlik Sınav Birimi
2117
ÖYP Birimi
4373
"DAR" KADRO!UBEMÜDÜRLÜ#Ü
$ube Müdürü Gülten ACIR
2179 -3512
"dari Kadro, Atama - Tayin, Terfi, Aylıksız
2155 - 4325
"zin "!leri Bürosu
Disiplin Sicil "!leri Bürosu
4324
Evrak Kayıt Bürosu
2025 - 2157 - 4338
ARA!TIRMAVE KOORD"NE !UBEMÜDÜRLÜ#Ü
$ube MüdürüV. Ali ASLAN
2004
Görevlendirme, Pasaport "!leri Bürosu
2142 - 4220 - 4219
Geçici "!çi Bürosu (Proje "!çileri "!lemleri)
4210
EMEKL"L"K "!LER" !UBEMÜDÜRLÜ#Ü
$ube Müdürü Semra ÖZCÜ
2124 - 4332
Emeklik ve Nakil "!leri Birimi
2174 - 4326
Zimmet ve Dosyalama, Ar!iv "!leri
2006 - 4334
"zin, Rapor, Sa#lık Aktivasyon, Askerlik Sevk Tehir 2128
MAA! "!LER" !UBEMÜDÜRLÜ#Ü
Faks
388 55 13
$ube MüdürüV. Suat AKAYDIN
2587
Rektörlük, Ba#lı Bölümler, Y.O ve Enst. Maa!ları
2156 - 5099 -4233 - 4232
"!çi Özlük ve Maa! "!leri
4234
Ek Çalı!ma, Key "!lemleri
2173 - 4231
Sendika "!lemleri ve TümYazı!malar
2135
Ara!tırmacı
2576
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...250