Kuruluşundan Günümüze EÜ-2 - page 498

Anılar
1182
Nöroşirurji ünitesinin cerrahi faaliyetleri özellikle 1967 yılının ikinci yarısında bir artma göstermiş ve total 144
cerrahi girişim uygulanmıştı. 1968 yılının Ağustos ayında Dr. Mehmet ETİ’nin asistan olarak girmesi ile ameliyat
sayımız 240’a yükselmiş ve bu artış 1969 ve 1970 yıllarında da devam etmişti. Nöroşirurji ünitemiz önceleri yalnız
Nöroloji kliniği vakalarına müdahale etme durumundayken, kısa zamanda çevre hastahanelerden gelen acil hastalara
da cevap verme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Nöroloji kürsüsünün bünyesinde başlayan Nöroşirurji, kürsü
imkanlarının kısıtlı olması nedeni ile arz ve taleplere cevap vermede bir dengesizlik ortaya çıkmış ve bu durum
Nöroşirurjinin, fonksiyonlarını yürütürken maddi ve manevi güçlüklerle karşılaşmasına sebep olmuştur.
Bu arada direktörümüzün 04.02.1972 tarih ve 131 sayı ile Fakülte Kuruluna yaptığı kürsü teklifinin sonuç kısmı
o günlerin gerçeklerini yansıtması bakımından kanımca önem taşır. “Kürsümüzün bünyesinde doğup gelişen Nöro-
şirurjimiz, kuruluş şartlarının tüm güçlüklerine rağmen, kısa zamanda Ege Bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verir bir hale
gelmiştir. Ancak kürsümüzde kendi sınırlı imkanları ile ihtiyaçlar arasında bir dengesizlik ortaya çıkmış ve bu durum
hem klinik nörolojinin hem cerrahi nörolojinin fonksiyonlarını yürütürken güçlüklerle karşılaşmasına sebebiyet vermiş-
tir. Bu nedenle çözüm olarak:
1- Nöroşirurjinin bağımsız bir kürsü haline getirilmesi ve bu takdirde yeni kürsünün ihtiyaçlarının (kadro, yatak,
tahsisat v.s.) nöroloji kürsüsünün dışında karşılanması ve nöroloji kürsüsünün kanuni haklarının zedelen-
memesi gerekir.
2- Nöroşirurji halen bulunduğu Nöroloji Kürsüsü bünyesinde gelişmesi kabul edilebilir, ve bu takdirde yukarıda
belirtilen imkanlar sağlanır, aynı nöroloji kürsüsü iki fonksiyonu yürütecek şekilde kadro, yatak ve tahsisat
yönünden takviye edilir.
Kürsümüzün açıklıkla sunduğu bu durum ve alternatiflerin Fakültemizin gelişmesine en uygun görülecek şekil-
de ayarlanabilmesi için, gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Fakülte kuruluna sunulmuş olan bu teklif bir yıla yakın bir zaman gündemde kalmış ve konuşulamamıştır.
13.01.1973 tarihinde toplanan profesörler kurulu birinci gündem maddesi olarak konuyu tartışmış ve Nöroşirurji Kür-
süsünün kurulmasına ve profesörler kurulu kararının senatoya teklifine karar vermiştir. O dönemin dekanı “Yeni Kür-
sümüz Fakültemiz için hayırlı olsun” dileğinde bulunduktan sonra oturuma son vermiştir.
Ege Üniversitesi senatosu 20.02.1973 tarihindeki toplantısında Tıp Fakültesi profesörler kurulunun “Kürsü”
teklifini kabul etmemiş ve Fakültesine iade edilmesine karar vermiştir*. Senatonun bu kararı Tıp Fakültesinde buruk
tepkilere neden olmuş ve Fakültemizin kuruluşundan bu yana emeği geçmiş ve tecrübeli hocalarımız durumu emsali
görülmemiş bir karar olarak nitelendirmişlerdir.
Senatonun aldığı bu karara rağmen 27.02.1973 tarihinde yapılan senato toplantısında Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN gündem dışı söz alarak 20.02.1973 günü senato oturumunda Nöroşirurji Kürsüsünün
kurulması ile ilgili Tıp Fakültesi teklifinin kabul edilmeyen kararının tekrar görüşülmesini teklif etmiş ve Tıp Fakülte-
sinin senato üyeleri ile beraber hazırlanan takrir okunmuştur. Bu takrirde, konuyu inceleyen komisyon başkanının
geçen oturumda bulunmayışı ve ayrıca 1966 yılındaki Danıştay kararının yeterince anlaşılamadığı üzerinde durulmuş
ve Ege Üniversitesinin görüşmelerini düzenleyen yönetmeliğin 12. maddesi gereğince tekrir-i müzakere açılması teklif
edilmiş ve oylanan tekrir-i müzakere teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Tekrir-i müzakere sonucunda Ege Üniversitesi senatosunun 27.02.1973 günü aldığı 13 numaralı kararın
sonucu aşağıdaki gibidir;
“Netice: 20.02.1973 gün ve 7/11 sayılı Senato teklifi çerçevesinde ve karara varışta, özellikle kanuni hakların
kısıtlanmasının bahis konusu olmadığı, fakültece düplikasyon ve israfa gitmenin düşünülmediği ve bölüm sistemini
zedeleyici bir nitelik bulunmadığı hususunda da konuyu senatoca yeniden varılan vuzuh muvacehesinde mesele
yeniden oylandı, ve oylama sonunda Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunca teklif edilen Nöroşirurji Kürsüsünün
açılması, senatoda beliren yeni şartlar içinde, oy çokluğu ile kabul edildi.”
1...,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497 499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,...582
Powered by FlippingBook