Kuruluşundan Günümüze EÜ-2 - page 497

Anılar
1181
bire Botanikçilerde bir telaş başlamış. “Aman, Yusuf Hoca! Yusuf Hoca geliyor. Bizi böyle yakalarsa bittik!” diyerek
Alaettin Bey’i arka pencereden atlatarak kaçırmışlar.
Botanikçilerin Yusuf Hoca’nın gelişini nasıl sezdikleri bir sır. Ama Alaettin Bey, kendisine armağan edilen o
güzelim çiçeği alamadan pencereden atlayıp kaçmak zorunda kaldığı için hala hatırlanıyor.
Prof. Dr. Yusuf VARDAR’ı yakından tanıyanlar onun ne kadar insancıl ve ne kadar hoş sohbet bir kişi olduğu-
nu bilirler. Onun yalnız kabuğu serttir.
Prof. Dr. Yusuf VARDAR, yalnız Fen Fakültesinin kurucusu değil, Ege Üniversitesinin temelinde, tuğlasında
emeği geçen, harcında katkısı bulunan kişilerden biridir. Onun tez canlılığı ele aldığı konuları sürekli izleyerek veya
izleterek en kısa zamanda sonuca varma azmi, görünen kişiliğinin baskın özellikleridir.
Bu kitabı hazırlama görevini üstlendikten sonra Prof. Dr. Yusuf VARDAR’ı evinde ziyaret ederek Ege Üni-
versitesinin kuruluşuna ve gelişimine dair bilgilerine başvurduk. Kişisel arşivinden hemen bulabildiği bilgi ve belgeleri
bize verdi. O günden itibaren komisyonun bir üyesi imiş gibi çalışmaya başladı ve bulduğu her yeni bilgiyi Rektörlüğe
göndererek komisyona ulaştırdı. Haftada en az bir kez telefon ederek elde ettiği bilgileri aktardı, yapabileceği başka
şeyler olup olmadığını sordu.
Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin, hakkını ödeyemeyeceğimiz değerli insanlardan biridir, Yusuf Hoca.
11.1.33. EGE’DE İLK NÖROŞİRURJİ
Prof. Dr. Erdem TUNÇBAY
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Ege’de Nöroşirurji’ye olan gereksinim acil vakalar karşısında hissedilmiş ve Üniversitemiz Fen Fakültesi
Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Recep EGEMEN’in 1963 yılında geçirdiği kaza ve bunun sonunda vefat etmesi
karşısında, konu fakültemiz kurullarında tartışılır olmuştur. Benim Ege Üniversitesi ile olan ilişkim Sayın Prof. Dr.
Bedriye KOT’un A.B.D.’ye 1961 yılında gelmesiyle başlar. Bu buluşmada Ege Üniversitesinde bir Nöroşirurji Ünite-
sinin kurulmasının gerekli olduğu üzerinde durulmuştur. Sayın KOT Nörolojinin geliştirilmesi için gösterdiği çabaların
yanında Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastahanesinde yapılmasına önayak olduğu Nöroloji binasının üst katında bir
Nöroşirurji ameliyathanesinin inşasını da başarmıştır.
1965 yılı sonbaharında yurda gelip Şubat 1966’da İstanbul’da Nöroşirurji ihtisas sınavını verdikten sonra Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji kürsüsüne uzman olarak atandım. Sayın KOT’un çabalarıyla gerekli araç ve gereç-
ler İzmir Ticaret ve Sanayi Odası ile İhracatçılar Birliği ve Borsa’dan temin edilen yardımlarla tamamlanmıştır.
Klinikte ufak ufak ürünlerini almaya başladığımız çalışmalarımız devam ederken Dekanlıktan alınan
09.06.1966 tarih ve 712 sayılı yazı bizler için şaşırtıcı oldu. Yazıda Nöroloji kliniğinin üst katındaki ameliyathane
bölümünde Dekanlığın haberi olmadan bazı nöroşirurji ameliyatlarına hazırlık yapıldığı vaki ihbardan öğrenildiği
belirtilmekte olup bu hususta profesörler kurulumuzun 03.03.1966 gün ve 31/10 sayılı kararı gereğince Nöroşirurji
seksiyonunun kurulup teşkilâtlanması işi ile Cerrahi Kürsüsünün görevlendirildiği ve bu sebeple Nöroloji kürsüsünün
vazifesi bulunmayan sahada faaliyet göstermesinin uygun olmayacağı bildirilmekte idi.
Sayın Prof. Dr. Bedriye KOT profesörler kurulu kararına Üniversite Senatosuna itirazda bulunmuş ancak
29.12.1966 tarihinde Dekanlıktan alınan yazıda Üniversite Senatosunun Profesörler kurulu kararını onayladığı ve 15
gün içerisinde Nöroşirurji binasının üst katı ile birlikte Nöroşirurji’ye ait her türlü demirbaş ve cihazların cerrahi
kürsüsüne devri yapılarak sonucun Dekanlığa bildirilmesi rica ediliyordu.
Son durum karşısında Sayın Prof. Dr. KOT kürsünün yasal haklarının zedelendiği gerekçesiyle Senato Kararı
aleyhine Danıştay 12. Dairesi nezdinde dava açmış ve Tehiri icra kararı almıştır. Sonunda da dava Sayın KOT’un
itirazının lehinde sonuçlanmıştır.
1...,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496 498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,...582
Powered by FlippingBook