Kuruluşundan Günümüze EÜ-2 - page 484

Anılar
1168
1957 senesi sonbaharında Sabiha Hanım (Doç. Dr. Sabiha ERTAT) Çocuk Kürsüsünün başına gelince İzmir
Çocuk Hastahanesinde yer arama çalışmaları başladı. Ben o günlerde anısını saygıyla anacağım II. Dahiliye şefi Dr.
Fazıl TALUĞ’un kliniğinde fahri asistan olarak çalışıyordum. İzmir Çocuk Hastahanesinde yer için gösterilen değişik
seçeneklerden sonra ana giriş kapısından (Başhekimin bulunduğu platform) yukarıya çıkıldığında sağ taraftaki
hastahane koridorunun 2. yarısı uygun bulundu. Bu kısma giriş olanağı koridorun sonundaki merdiven ile yan
bahçeye çıkan kapı idi. Girişe göre soldaki iki büyük ve bir küçük oda büyük çocuk, süt çocuğu koğuşları ve asistan
odası olarak ayrıldı. Koridorun diğer yanındaki üç oda hasta bakımı ve hemşire uygulama odası, ortadaki oda klinik
lâboratuvarı olacak şekilde düzenlendi. Çünkü o günlerdeki hastahane lâboratuvarı kimi konularda çok yetersizdi. Bir
sonraki küçük oda ise kürsü başkanı odası oldu.
Alt katta hastahane mutfağından alınmış bir odada mama mutfağı vardı. Anısını saygıyla anacağım Nazif
YAZICI, o mutfakta bütün süt çocuklarının öğünlerini hatta asitli ve albüminli süt yanında babör ve yağsız süt gibi
çeşitli mamalar hazırlardı. Özellikle ishalli çocuklar için çay-elma-ringer diye isimlendirdiğimiz bir solüsyon hazırla-
nırdı. İlginçtir ki seneler sonrası Dünya Sağlık Teşkilatı bu solüsyonu ufak bir farkla (ŞES) şeker elektrolit solüsyonu
olarak bütün dünyaya duyurmuştur.
Sanırım Ekim ayının bir cumartesi günü bizleri hocanın Alsancak’taki evine konuşmak için çağırdılar. Hakkı-
mızdaki gerekli bilgileri aldıktan sonra; Artık asistan kadrolarına atanacağımızı açıklayan Hoca, Tuğrul Bey ve bizlerin
de katılımı ile dört kişi olduğumuzu, şimdi diğer üç asistan için birlikte karar vereceğimizi söyledi. Doğal olarak çok
mutlu olmuştuk. O gün diğer üç isim olarak Dr. Faika ABACI, Dr. Nevbahar SUR ve Dr. Süleyman SAF belirlendi.
Baş asistanlarımız: Dr. Tuğrul ÖZGÜR, Dr. Cengiz YALÇIN ve Dr. Lamia ULUKUTLU idi. Henüz kuruluş kad-
roları gelmediğinden, onların da hepsi Yüksek Hemşire Okulu Öğretmen kadrolarındaydı. Daha sonra Tepecik Göğüs
Hastalıkları Hastahanesi Çocuk Uzmanı Dr. Oğuz AKSU’nun öğretim görevlisi kadrosuyla ve ek görevle atandığını
öğrendik. Böylece Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastahanesindeki 60 çocuk hastasına da bakma olanağına kavuş-
muştuk.
Ege Üniversitesi Çocuk Kliniği 18 Aralık 1957 günü, anısını saygıyla anacağım Dr. Behçet UZ tarafından
açıldı. Günlerden cumartesi olması ve tatile girilmesi nedeniyle 20 Aralık 1957 günü ilk hasta yatırılarak çalışmaya
başlandı. Bu nedenle bu ikinci tarih başlangıç olarak benimsenmiştir. İlk görev bölümü, Büyük Çocuk koğuşuna Dr.
Güngör NİŞLİ, Süt Çocuğu koğuşuna Dr. Baha TANELİ, İntaniye servisine Dr. Faika ABACI, Tepecik Hastahanesi
Çocuk servisine Dr. Nevbahar SUR şeklinde idi. Dr. Süleyman SAF henüz anatomi asistanlığı kadrosunda olduğu için
özel izinle öğleden sonraları yardım etmek üzere gelirdi.
Hocamız Sabiha Hanım doçent kadrosu ile gelmişti. Doğru hatırlıyorsam Nisan 1958’de anısını saygıyla
anacağım Doç. Dr. İsmail ULUTAŞ Bey’le aynı günde Profesörlüğe yükseltildiler. O günlerde tıp fakültesi Profesörler
Kurulu için gerekli Profesör sayısı, Ziraat Fakültesi Profesörlerinin takviyesi ile oluşmaktaydı. Böylece iki yeni
Profesör ile kurulun kendi benliğine kavuştuğu söylenmişti.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1958 senesinde 3. sınıf derslerine Püeri kültür dersi de eklendi. Haftanın
belirli günleri bu ders için Çocuk Hastahanesinden Bornova’daki ana binaya giderdik. Derste gösterilecek resimler için
kitapları taşımak ve onları epidiyaskopta göstermek bize ait idi. Sanırım değişik çocuk resimleri öğrencilere çok ilginç
gelmişti. Böylece ilk olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenim programında çocuk dersi 3. sınıfta başlamış oldu.
Bunu izleyen yıllarda
çocuk stajı büyük stajlar arasına girdi
. Böylece gene Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Ülke
gerçeklerine uygun olarak
ilk defa çocuk kliniği büyük staj oldu
. Hemen sonraki yıllarda İstanbul ve Ankara
Üniversitelerinde de aynı uygulamaya geçildi.
1...,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483 485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,...582
Powered by FlippingBook