7
foto!ra"arla ege üniversitesi 2008 - 2012
Bu tür belgeler z!h!nler!m!z! tazelemem!ze, yapılan planlamaları, sü-
reçler! ve sonuçları anlamamıza olanak sa"lar. Yönet!m açısından
belk! de en öneml! noktalardan b!r!s! de hesap ver!leb!l!rl!"!n ortaya
konmasıdır.
Elbette büyük b!r kampüs-kent ve b!r a!le olarak ya$adıklarımızı tüm
ayrıntıları !le aktarmak mümkün de"!ld!r. Ancak t!t!z b!r çalı$manın
ürünüolanbuyayında, Ün!vers!tem!z!ngenel resm! olab!ld!"!ncege-
n!$ tutulmaya çalı$ılmı$tır.
Tüm bu dü$üncelerden hareketle Ün!vers!te olarak belle"!m!z! canlı
tutmak !ç!n olu$turulan “Foto"ra#arla Ege Ün!vers!tes! 2008 - 2012”
yayınının; !stat!st!kler!, k!$!ler!, yerler!, olayları, f!k!r ve dü$ünceler! !le
gelece"e b!r belge olarak kalaca"ı !nancıylab!lg!ler!n!ze ve de"erlen-
d!rmeler!n!ze sunuyorum.
Ege Ün!vers!tes! olarak bel!rled!"!m!z hede#ere do"ru ve “B!r!k!m!m!-
z! Harekete Geç!rmek” !ç!n bıkmadan, yılmadan, yorulmadan kararlı
adımlarla yürüdük. Cesur, heyecanlı ve em!n adımlarla uluslararası
rekabet edeb!l!r, akadem!k, yaratıcı, ulusal sosyo ekonom!k hede#ere
katkı sa"layıcı yen! hede#er!m!ze do"ru daha çok çalı$maya devam
edece"!z. Ün!vers!tem!z! bugünkü parlak noktaya ta$ıyan herkese,
tümEgeÜn!vers!tes! A!les!ne bütün kalb!mle te$ekkür ed!yor, $ükran-
larımı sunuyorum.
Prof. Dr. Cande"er YILMAZ
Rektör
Ege Üniversitesi Ailesinin De!erli Üyeleri
Dönü$ümler!, yen!l!kler!, de"!$!mler! anlamak !ç!n yazılı yayınlar
önemta$ır. Bel!rl! b!ralandayadaalanlardatakv!megöredüzenlen-
m!$ yıllık yayınlar olan almanaklar b!r yıla genel b!r bakı$ sa"laması
neden! !le ayrı b!r yere sah!pt!r. El!n!zde tuttu"unuz bu k!tap benzer
dü$üncelerden hareketle hazırlanmı$tır. Amaç, Ege Ün!vers!tes!’n!n
sadece b!r yılını de"!l, son dört yıllık yönet!m dönem!n! de toplu b!r
b!ç!mde göz önüne sermek, Ün!vers!tem!z’de bu zaman zarfında
yönet!m felsefes!n!n ne oldu"unu, akadem!k !lerleme ve ba$arıları,
gerçekle$t!r!len etk!nl!kler!, kavu$tu"umuz yen! alanları, yen!l!kler!
b!r zaman d!z!s! !çer!s!nde aktarmak, Ün!vers!te’m!z!n b!r resm!n!
sunmaktır.
Yen!l!kler! ba$langıçtan son noktasına kadar zaman d!l!mler! !çe-
r!s!nde tak!p edeb!lece"!n!z bu almanak, hem Ün!vers!te olarak
belle"!m!z! tazelemek hem de gelece"e somut belgeler bırakmak
açısından öneml!d!r. Günler ve hatta yıllar geçerken, her b!r gel!$-
me b!r öncek!n!n yer!ne geçer. Ya$ayanlar !ç!n yen!l!kler! her zaman
aynı heyecanla tak!p etmek, !zlemekmümkünolamayab!lmekted!r.
Belle"!m!z k!m! zaman laboratuvarları, dersl!kler!, konferans ve spor
alanlarını, yapıları, çevre düzenlemeler!n! ve hatta dü$ünceler!, ba-
$arıları, bakı$ açılarını yıllardan ber! var sanmamıza neden olab!l!r,
onları öyles!ne ben!mseyeb!l!r!z.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...335