6
foto!ra"arla ege üniversitesi 2008 - 2012
EgeÜn!vers!tes!’n!n
dünyanınen !y! 100ün!vers!tes!
arasındaolması !ç!n
koydu"umuz tümhede#er ve
“B$r$k$m$ HareketeGeç$rme”
anlayı$ımız,
e"!t!m- ö"ret!mde kal!te veb!lg!y! kullanmayı b!len
yetk!nö"renc! odaklı yakla$ımımız,
güçlü yanlarımızı güçlend!rmeye odaklı ara$tırmave
!novasyon çalı$malarındak! kararlılı"ımız
EgeÜn!vers!tes!’n!
2012 yılı !t!bar!yle
çok farklı b!r yere ta$ıdı.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...335