10
foto!ra"arla ege üniversitesi 2008 - 2012
Ege Üniversitesi’nde
YeniYönetimDönemi
Ege Üniversitesi Rektörlü#ü Makam Devir Teslim Tö-
reni gerçekle"tirildi. Ege Üniversitesi’nin ilk kadın Rek-
törü olarak Prof. Dr. Cande#er YILMAZ göreve ba"ladı.
06.08.2008
A!ustos
2008
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...335